Planning

 • Basis-VCA

  Cursus Basisveiligheid VCA 

  De cursus Basis VCA legt de basis voor veilig werken. Bij veel bedrijven is het bezit van dit certificaat verplicht.

  Deze cursus vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat Basisveiligheid VCA. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lesstof is gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

 • VOL-VCA

  Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA

  Deze cursus vormt de ideale voorbereiding op het examen voor het verkrijgen van het landelijk geaccepteerde certificaat VOL-VCA. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals geformuleerd door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), die met grote regelmaat wijzigen. Onze lessen zijn gebaseerd op de laatste eindtermen. Doordat wij onze cursusboeken in eigen beheer hebben, zijn deze altijd actueel.

 • Examen Basis-VCA

  Examens Basis VCA mogelijk voor maximaal 12 personen.

  Het is verplicht om een examen digitaal af te leggen. Dit vindt plaats op een tablet die eenvoudig te bedienen is met een touchscreen of een PC/Laptop met muis.

  Daarnaast kunt u kiezen om het examen in een andere taal af te leggen of digitaal voor te laten lezen.

  Wanneer u het examen behaald ontvangt u een pas met landelijk erkend VCA certificaat dat 10 jaar geldig is.

 • Examen VOL-VCA

  Het is verplicht om een examen digitaal af te leggen. Dit vindt plaats op een tablet die eenvoudig te bedienen is met een touchscreen of een PC/Laptop met muis.

  Wanneer u het examen behaald ontvangt u een pas met landelijk erkend VCA certificaat dat 10 jaar geldig is.

 • VCA voor moeilijk lerenden

  Speciale begeleiding voor moeilijk lerenden

  Reeds enige tijd heeft Van Wees Opleidingen, mede naar aanleiding van verzoeken van  klanten, een speciaal programma ontwikkeld voor mensen die om verschillende redenen moeite hebben met leren maar die wél het VCA diploma willen of moeten behalen (dyslexie, autisme, ADHD, borderline). 

  De inmiddels behaalde resultaten zijn goed.

  Het belangrijkste uitgangspunt van dit programma is persoonlijke aandacht van de cursusleider voor de cursist.

 • Herhaling BHV

  Cursus Herhaling Bedrijfshulpverlener:
   

  De herhalingscursus is voor iedereen die in het bezit is van een BHV diploma en die deze geldig wil, c.q. moet houden.

  Van Wees Opleidingen streeft er naar om, behoudens de verplichte onderdelen, jaarlijks een aangepast programma aan te bieden zodat er over meerdere jaren een wisselend programma wordt aangeboden.

  Hiertoe werkt Van Wees Opleidingen dan ook met een gestructureerd meerjarenprogramma.

  Het meest recente programma had/heeft de navolgende zwaartepunten in het programma:

  2015: realistische inzetoefeningen in teams met incidenten en tegenspel inclusief evaluatie.

  2016: mogelijk BHV optreden bij terroristische aanslagen.

  2017: opfrissen individuele basisvaardigheden en werken in teams.

  2018: realistische ontruimingsoefeningen in ploegen met tegenspel inclusief evaluatie.

  2019: realistische ontruimingsoefeningen vanwege koolmonoxidevergiftiging en voorbereiding BOBR (Bewust Omgaan met Brand Risico’s).

  2020: BOBR en tabletop ontruimingsoefeningen.

   

  De cursus Herhaling Bedrijfshulpverlener is in principe altijd NIBHV geaccrediteerd.

 • Kleine Blusmiddelen

  Training Kleine Blusmiddelen

  In de praktijk is gebleken dat veertig procent van de  branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust zolang de brand beginnend is. In deze korte opleiding leert u omgaan met kleine blustoestellen.

  Bent u ZZP’er? Heeft u een caravan of boot? Bent u vrijwilliger bij een vereniging? Wij bieden u een korte, effectieve, interactieve training die betaalbaar is voor iedereen!

  Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan veertig procent van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust.

  Bij bedrijven hangen overal kleine blusmiddelen en het staat iedereen vrij een blusapparaat te gebruiken om te proberen een beginnende brand te blussen.

  Maar niet iedereen weet dat geen enkel blusapparaat voor alle branden gebruikt kan worden. Is de blusser die u heeft eigenlijk wel geschikt om de brand te blussen?

  En als het blussen niet effectief is, wat moet u dan doen? Nog een blusser pakken? Of 112 bellen?

  En waar moet u op richten? Op welke afstand moet u staan om te blussen? Hoelang kunt u eigenlijk blussen met een blusapparaat?

  Kortom: iedereen mág een beginnend brandje blussen. Maar kúnt u dat ook?

  Deze training leert u in een korte, praktische les de juiste antwoorden te geven op deze vragen. En meer!

 • Ploegleider BHV

  Opleiding Ploegleider BHV

  Een ploegleider geeft leiding aan de inzet van meerdere bedrijfshulpverleners (repressief). Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft.

  Het beheer en de controle van de middelen van de BHV ploeg behoren ook tot het takenpakket van de ploegleider. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

  De ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de opleiding een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

  Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop een inzet zo effectief en veilig mogelijk kan worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn of haar omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten.

  Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken bedrijfshulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het BHV-team wordt ingezet.

  Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de communicatie en samenwerking met de hulpdiensten.

  De opleiding Ploegleider BHV kan, desgewenst, NIBHV geaccrediteerd zijn en is op MBO niveau.

   

 • Herhaling Ploegleider BHV

  Cursus Herhaling Ploegleider BHV
   

  Een ploegleider geeft leiding aan de inzet van meerdere bedrijfshulpverleners (repressief). Hij of zij zorgt ervoor dat de ploeg geoefend wordt en blijft.

  De cursus herhaling Ploegleider BHV dient om het reeds eerder behaalde diploma Ploegleider BHV geldig te houden.

  De cursus Herhaling Ploegleider BHV kan, desgewenst, NIBHV geaccrediteerd zijn.

   

 • Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI

  Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI

  Een Beheerder Brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals omschreven is in NEN 2654.

   

   

   

   

   


  Daarnaast fungeert hij (mede) als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

  Bedrijven die verplicht zijn om over een brandmeldinstallatie te beschikken, dienen ook te zorgen dat er een Beheerder Brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

  De cursus zal desgewenst NIBHV erkend gegeven worden.

 • Basis BHV

  Basisopleiding BHV
  De basisopleiding geldt voor iedereen die niet in het bezit is van een BHV diploma, maar dit wel wil of moet hebben.

  De ARBO wet verplicht alle werkgevers om de bedrijfshulpverlening binnen hun bedrijf op een zodanige wijze te organiseren dat de hulpverlening met voldoende middelen en mensen op effectieve wijze kan ingrijpen bij calamiteiten zodat de effecten van een calamiteit tot een minimum beperkt blijven.


  De basis van de wijze hóe en waaróp  de bedrijfshulpverlening georganiseerd moet zijn wordt feitelijk bepaald door de RI&E en de restrisico’s die deze oplevert.

  Dit houdt in dat de ARBO wet bepaalt dat er naar gestreefd moet worden om de bedrijfshulpverlening altijd maatwerk te laten zijn, waarbij de specifieke bedrijfsomstandigheden én de genoemde restrisico’s de maat vormen waarnaar de bedrijfshulpverlening georganiseerd dient te zijn.

  De Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener is in principe altijd NIBHV geaccrediteerd.

   

 • STAP Pakket 2 Hulpverlenen

  Cursus pakket 2 'Hulpverlenen', hierin zitten 4 cursussen: basis EHBO, gebruik AED, Stop de bloeding (SdB) en Blusmiddelen (BM).

 • Hoogwerker

  Cursus Veilig Werken met een Hoogwerker

  De afgelopen jaren is het gebruik van hoogwerkers enorm toegenomen. Dit komt mede door gewijzigde wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van ladders.

  Kennis omtrent de technische mogelijkheden en onmogelijkheden, veiligheids- en noodvoorzieningen en de stabiliteitsfactor zijn voor het veilig én efficiënt gebruik van de hoogwerker een vereiste.

   


   

 • Heftruck

  Cursus Veilig Werken met een Heftruck

  De cursus 'Veilig werken met de Heftruck' is bedoeld voor alle personen die met een heftruck werken.

  Volgens de wet dient een bestuurder of bediener van een mobiel transportmiddel te beschikken over “specifieke deskundigheid”.

   

  Specifieke deskundigheid houdt in:

  * vaktechnische vaardigheden

  * verkeers-/bedrijfsregels

  * merk specifieke kennis

 • VOP NEN3140

  Cursus Voldoende Onderricht Persoon NEN3140

  Deze cursus behandelt de basiskennis die nodig is voor personen die géén elektrotechnische vakopleiding hebben en eenvoudige werkzaamheden uitvoeren aan elektrotechnische installaties of elektrische arbeidsmiddelen.

  Het doel van deze cursus is kennis en inzicht te verwerven voor een veilige bedrijfsvoering conform de eisen die gesteld zijn in NEN3140. Het doel is om  op een veilige manier werkzaamheden te verrichten aan elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

 • Werken langs Wegen

  Cursus Veilig Werken aan Wegen
   

  Het werken aan de weg brengt vele en grote risico's met zich mee. Deze cursus geeft de deelnemer inzicht in de materialen, procedures en partijen die samenwerken met het afzetten van de werkplek bij het veilig werken langs wegen.

  Het praktijkgedeelte heeft een informeel karakter waarbij groepen deelnemers elkaar moeten helpen om een door de instructeur aangedragen probleemsituatie conform het CROW Handboek Wegafzettingen op te lossen.

  De cursus biedt voldoende momenten voor groepsgesprekken waarbij ervaringen én probleemsituaties behandelt kunnen worden.

  Ons is gebleken dat deze gesprekken vaak een groot bewust wordend effect hebben.

  Deze cursus Veilig Werken aan Wegen voldoet aan de Vianed eindtermen voor de basiscursus Veilig Werken op Wegen.

   

 • Herhaling Gasmeten

  Cursus Herhaling Gasmeten Ex-Ox-Tox

  De deelnemer kent na het volgen van de cursus de werking en beperkingen van draagbare gasmeetapparatuur en de risico’s van gevaarlijke stoffen. Hij kan op zelfstandige wijze metingen uitvoeren, meetresultaten interpreteren en beoordelen of de werkplek veilig is voor het uitvoeren van werkzaamheden.

  Deze cursus wordt in principe SOG geaccrediteerd gegeven.
   

 • Preventiemedewerker

  Cursus Preventiemedewerker (PM)
   

  Werkgevers zijn verplicht een risicoinventarisatie & evaluatie uit te voeren in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s).
  Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s  die vragen of opmerkingen hebben over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De Preventiemedewerker ondersteunt zijn of haar collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

  De cursus gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de Preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen

  Desgewenst kan deze cursus tegen meerprijs NIBHV erkend gegeven worden.

 • Flensverbindingen

  Cursus Flensmonteur (volgens protocol)

  De deelnemers worden getraind in de vaktechnische basisvaardigheden van het werken aan flensverbindingen.

   Naast het werken met speciaal gereedschap leren zij de positionele en conditionele beperkingen van het diametraal sluiten en het registreren van afwijkingen hierbij. Om de juiste pakkingdruk te realiseren wordt de diametrale sluitmethode geleerd.

  De cursus is er op gericht de deelnemers het (de)monteren van flenzen op een vakkundige en veilige manier aan te leren, zodat geen ongewilde lekverliezen optreden zodat de bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de installatie gewaarborgd blijven.

  Deze cursus kan SOG erkend gegeven worden.

 • Rolsteiger

  Cursus Veilig Werken met een Rolsteiger

  De afgelopen jaren is het gebruik van rolsteigers enorm toegenomen. Dit komt mede door gewijzigde wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van ladders.

  Een rolsteiger biedt een veilige en verantwoorde werkplek om op hoogte werkzaamheden te kunnen verrichten, mits deze op de juist manier wordt opgebouwd en gebruikt.

  Dat dit onvoldoende gebeurt blijkt uit het aantal dodelijke ongevallen met de rolsteiger: 2 dodelijke slachtoffers per jaar en tientallen ernstige verwondingen.

  Om deze reden zal de Inspectie SZW meer gerichte inspecties gaan uitvoeren met betrekking tot de rolsteiger, met name bij midden- en klein bedrijven.

  De cursus Veilig Werken met een Rolsteiger biedt praktische handvatten en geeft inzicht in de wettelijke- en branche bepalingen die betrekking hebben op het gebruik van rolsteigers.

 • VP NEN3140

  Cursus Vakbekwaam Persoon NEN3140
   

  Deze cursus behandelt de basiskennis die nodig is voor personen die een elektrotechnische vakopleiding hebben en werken aan elektrotechnische installaties en machines of inspecties daaraan uitvoeren.

  Het doel van deze cursus is kennis en inzicht te verwerven voor een veilige bedrijfsvoering conform de eisen die gesteld zijn in NEN3140. Het doel is om  op een veilige manier werkzaamheden te verrichten aan elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

 • Werken in Riolen

  Veilig werken in riolen 

  Tijdens werkzaamheden in rioolsystemen en besloten ruimtes kan de werknemer aan (levensgevaarlijke) risico’s worden blootgesteld.

  Om deze risico’s tot een acceptabel niveau terug te dringen, dienen diverse voorbereidingen, maatregelen, back up materiaal en noodprocedures doorgenomen te worden.

  De cursus richt zich zowel op diegene die in het rioolsysteem gaan werken als ook op de veiligheidswacht buiten.

  Werknemers in rioolsystemen moeten extra alert zijn op (snel) veranderende omstandigheden. Zij dienen verder dienen rekening te houden met onder andere zuurstofpercentage, aanwezigheid giftige vloeistoffen, dampen en gassen, verdrinking en brandgevaar.

   

  Het is daarom van belang dat de medewerkers die werken in riolen goed worden getraind om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen.

   

  Werkt u in riolen? Schrijf u dan nu in voor de cursus Veilig werken in riolen.

   

  Van Wees Opleidingen verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot certificaat.

   

  Na afloop van de cursus Veilig werken in riolen en besloten ruimten legt u een competentietoetsing af. Onze ervaren en vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u deze competentietoets goed voorbereid kunt afleggen!

   

 • Basis Gasmeten

  Basis Cursus Gasmeten Ex-Ox-Tox

  Het meten wat de luchtsamenstelling in een ruimte of installatie is, wordt steeds vaker als onderdeel van veiligstelprocedure of werkvergunning uitgevoerd. Het is van vitaal belang dat degene die dit doet over voldoende kennis beschikt.

  De meeste meetapparaten hebben hun eigen specifieke beperkingen. Het is van belang om de meetwaardes juist te interpreteren die door de meetapparatuur weergegeven worden.

  Het correct acteren en nemen van de juiste maatregelen aan de hand van de gemeten waardes is een absolute voorwaarde om veilig te kunnen werken in bijvoorbeeld een besloten ruimte.

   

  De deelnemer kent na het volgen van de cursus de werking en beperkingen van draagbare gasmeetapparatuur en de risico’s van gevaarlijke stoffen. Hij kan op zelfstandige wijze metingen uitvoeren, meetresultaten interpreteren en beoordelen of de werkplek veilig is voor het uitvoeren van werkzaamheden.


  Deze cursus wordt in principe SOG erkend gegeven.

   

 • Mangatwacht

  Cursus Mangatwacht / Buitenwacht

  Na deze cursus weet u hoe u veilig toezicht kunt houden bij een besloten ruimten en hoe u moet handelen in een noodsituatie.

  Ook onder SOG erkenning mogelijk.

  De cursus werken als buitenwacht/mangatwacht conform SOG bestaat uit een theoriegedeelte en
  een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden met elkaar verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

   

 • Veilig zekeren van lading

  Training Veilig zekeren van lading

  Wie is of zijn verantwoordelijk voor het veilig beladen en zekeren van lading in opleggers en vrachtwagens? Welke hulpmiddelen bestaan er en welke moet je gebruiken? Deze training, op verzoek van een klant ontwikkelt en inmiddels een succes in de transport- en distributiesector, geeft op bovenstaande en andere vragen antwoord.

  De training is gebaseerd op EU norm NEN 12195-1:2010 en de nadruk ligt op de praktijk.

   

   

   

 • Werken op Hoogte

  Cursus Veilig Werken op Hoogte

  Een toenemend aantal mensen werkt op hoogte: met hoogwerkers, rolsteigers, steigers, ladders en op daken. Vanuit de markt is ons gevraagd een cursus samen te stellen die de specifieke eisen van het werken op hoogte (>2,5 meter stahoogte) behandelt.

  Het zwaartepunt van deze cursus ligt bij het werken met valbeveiliging.

   

   

   

   

   

 • STAP Pakket 1 Op hoogte werken

  Cursus pakket 1 'Op hoogte werken', hierin zitten 4 cursussen: Veilig werken op hoogte (WOH), Werken met steigermateriaal (RS), Hoogwerker (VWH) en Heftruck (VWV).

 • STAP Pakket 3 Risico met Gasmeten

  Cursus pakket 3 'Risico met gasmeten', hierin zitten 4 cursussen: basis gasmeten (GM), Werken langs wegen (VWaW), werken in riolen (Riool) en Mangatwacht/Buitenwacht (MG).

 • Gebruik AED

  Training Gebruik Automatische Externe Defibrilator (AED)
   

 • STOP de Bloeding

  Cursus Stop De Bloeding cf. VUmc Academie

  Deze landelijk erkende cursus leidt u op om zeer ernstig bloedverlies te stelpen met behulp van een tourniquet en het dichtstoppen van ernstige wonden met traumaverbanden.

  Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen.

  Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. 

  Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog.

  De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

  Ook voor bepaalde bedrijven kan deze cursus zijn nut hebben: werknemers in bijvoorbeeld de metaal, bouw en  groenvoorziening kunnen geconfronteerd worden met ernstige (slagaderlijke) bloedingen.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.